Algemene Voorwaarden

Bedrijfsinformatie:
  • Naam: Daily Phones
  • Adres: Waagstraat 14A, 9101 LC Dokkum
  • KVK nummer: 86873350

Daily Phones is zowel een fysieke winkel als een online platform waar klanten terecht kunnen voor diverse telecommunicatieproducten en -diensten.

1. DEFINITIES

1.1. VERKOPER

De natuurlijk- of rechtspersoon die als zelfstandig ondernemer handelt op het gebied van de levering van producten en/of het verrichten van diensten en bemiddeling op telecommunicatiegebied.

1.2. VERKOPER

De leverende partij aan consument of bedrijf.

1.3. BEDRIJF

Een rechtspersoon die een overeenkomst sluit met de Verkoper.

1.4. CONSUMENT

Een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst sluit met de Verkoper.

1.5. KLANT

De natuurlijk- of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met de zelfstandig ondernemer.

1.6. OVEREENKOMST

Iedere verbintenis tussen een klant en de Verkoper.

1.7. OVEREENKOMST OP AFSTAND

Een overeenkomst waarbij in het kader van een door Smartphonestoredokkum.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten en levering door de Verkoper die tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik maakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.8. PRODUCT

Iedere zaak of goed dat door de Verkoper geleverd wordt of ter reparatie wordt aangenomen, zoals mobiele telefoons, tablets en accessoires.

1.9. DIENST

Werkzaamheden die de Verkoper gratis of tegen betaling uitvoert in opdracht van de klant.

1.10. ABONNEMENT

De overeenkomst die een klant sluit met een netwerk operator en/of service provider door bemiddeling van de Verkoper.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Reparateur betreffende reparatie van consumentenelektronica.

2.2. OVERIGE VOORWAARDEN

Toepasselijkheid van andere voorwaarden, in het bijzonder inkoopvoorwaarden van de klant wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.

2.3. NIETIG/VERNIETIGBAAR

Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Reparateur zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3. AANMELDEN VAN REPARATIES

3.1. FORMULIER

Het aanmelden van reparaties kan via het daarvoor bestemde formulier in de winkel, dit wordt samen gedaan met de verkoper.

3.2. ONJUISTE GEGEVENS

Indien de klant de gevraagde gegevens niet juist of volledig aanlevert, heeft de reparateur het recht de aanmelding niet in behandeling te nemen.

4. TRANSPORT

4.1. VERANTWOORDELIJKHEID

De klant is verantwoordelijk voor het transport naar het reparatiecentrum, tenzij anders is overeengekomen. De producten dienen beschermd en veilig verpakt en gelabeld te zijn conform de vereisten van reparateur.

4.2. RETOURZENDING

De reparateur is verantwoordelijk voor de retourzending van het product, tenzij anders is overeengekomen.

5. ONDERZOEK EN REPARATIE

5.1. PROBLEEM DIAGNOSE

Bij ontvangst van het product zal de reparateur een probleemdiagnose uitvoeren om het probleem vast te stellen.

5.2. REPARATIE INSCHATTING

Na de probleemdiagnose zal de reparateur een inschatting maken van de reparatietijd en de kosten. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld.

5.3. REPARATIEKOSTEN

Indien de reparatiekosten de vooraf vastgestelde limiet overschrijden, zal voorafgaand aan de reparatie eerst toestemming aan de klant gevraagd worden.

5.4. GARANTIE

Indien het product binnen de garantieperiode valt, wordt de reparatie kosteloos uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruikersschade.

6. PRIJZEN

6.1. PRIJSWIJZIGINGEN

De reparateur behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.

6.2. BTW

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

7. BETALING

7.1. TERMIJNEN

Reparaties dienen direct na afloop betaald te worden, tenzij anders is overeengekomen.

7.2. WANBETALING

Bij wanbetaling is de reparateur gerechtigd om rente en invorderingskosten in rekening te brengen conform de wettelijke bepalingen.

8. RECLAMES

8.1. TERMJIN

Reclames over verrichte werkzaamheden dienen binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de reparateur.

8.2. GEEN RECHT OP ONTBINDING

Het indienen van een reclame schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. SCHADE

De reparateur is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat tijdens transport of reparatie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de reparateur.

9.2. GEGEVENSVERLIES

De reparateur is niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens op het product. De klant dient zelf zorg te dragen voor een back-up.

9.3. ONHERSTELBARE PRODUCTEN

Indien een product onherstelbaar beschadigd raakt tijdens de reparatie en de schuld ligt bij de reparateur, is de reparateur verplicht om de dagwaarde van het product te vergoeden aan de klant.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1. EIGENDOM

Reparaties die niet zijn opgehaald binnen drie maanden na melding van voltooiing, worden eigendom van de reparateur.

11. OVERMACHT

11.1. BEPALING

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de reparateur kan worden verlangd. Dit omvat onder meer staking, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, transportstoringen, en niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers.

11.2. GEEN RECHT OP SCHADEVERGOEDING

Bij overmacht heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding.

12. GESCHILLEN

12.1. BEMIDDELING

Bij geschillen zullen partijen altijd eerst proberen om tot een oplossing te komen door middel van bemiddeling.

12.2. RECHTSKEUZE

Op de overeenkomst en de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.3. BEVOEGDE RECHTER

Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van de reparateur.

Shopping cart
Sign in

No account yet?

0 items Cart